Regionalna Organizacja Turystyczna
Jeśli chcesz dowiedzieć się jak otrzymać dotację, skorzystaj z naszej wyszukiwarki. Kliknij aby przejść do wyszukiwarki

Nawigacja

Wyszukiwarka treści

ODNOWA I ROZWÓJ WSI.

Lp.

Dane

Informacja

1

Działanie (i podziałania)

Odnowa i rozwój wsi.

2

Cel działania

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społecznej wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

3

Priorytet

4

Cel priorytetu

 

5

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

6

Cel programu

7

Aktualności dotyczące działania

Opracowano propozycję rozporządzenia.

8

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków

II połowa 2010 roku

9

Częstotliwość przeprowadzania naboru wniosków

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków na rok 2010

10

Rodzaje działań możliwych do realizacji, z zaznaczeniem traktowanych priorytetowo

Realizacja działania tworzy warunki dla rozwoju społeczno ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej przez wsparcie inwestycyjne przyznawane na realizację projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzenie publicznej, w tym utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

11

Wydatki kwalifikowane

1) budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów:

a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,
b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,

2)kształtowania obszaru przestrzeni publicznej,

3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych

4) zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne,
5)odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników

historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci,

6) kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

12

Beneficjenci

Osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

13

Szczególne kryteria dostępu

1.     Projekt realizowany w miejscowości do 5 000 mieszkańców,

2.     Projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości

3.     Projekt nie ma charakteru komercyjnego

4.     W przypadku gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu,

5.     Organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego

6.     Projekt składany przez instytucję kultury dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tę jednostkę.

14

Poziom dofinansowania (%) z uwagami

75%

15

Forma pomocy

Refundacja kosztów inwestycji

16

Minimalna wartość projektu

Brak

17

Maksymalna wartość projektu

Brak

18

Minimalna kwota dofinansowania

Brak

19

Maksymalna kwota dofinansowania

500 000 zł

20

Wysokość środków przeznaczonych na działanie w latach 2007-2013

585 580 000 EUR

21

Dokumenty dotyczące działania do pobrania

Aktualnie brak informacji

22

Dokumenty dotyczące działania podobnego realizowanego w latach 2004-2006 do pobrania (jak wyżej)

Aktualnie brak informacji

23

Jednostka zarządzająca: nazwa, adres, telefon, www

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Ul. Warszawska 430, 25-413 Kielce

24

Inne ważne informacje

Aktualnie brak informacji

25

Przydatne strony www

www.arimr.gov.pl
www.minrol.gov.pl

Imię i nazwisko*:
Telefon*:
E-mail*:
Treść*:
* - pole obowiązkowe

© Copyright 2007 by Fundusze-Turystyka.pl. Strona Główna|Kontakt
projekt: sileer*design studio